Thông tin ứng viên


Mai Thanh Minh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/02/1991
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 12/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Cao đẳng

1 năm

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.


thỏa thuận

Điện công nghiệp