Thông tin ứng viên


Nguyễn Thu Thủy

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/09/1990
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 10/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bưu chính viễn thông
Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý

2-3 triệu

Chưa cập nhật