Thông tin ứng viên


Vũ Thị Mai Oanh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 15/04/1994
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 08/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

thỏa thuận

Chưa cập nhật.