Thông tin ứng viên


Vũ Thị Mai Oanh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 15/04/1994
 Lượt xem: 0    Cập nhật ngày: 08/09/2017

 Thông Tin Liên Hệ
 Thông Tin Chung


Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

Thỏa thuận

Chưa cập nhật.